100 câu thi quốc tịch Mỹ 2024

100 câu thi quốc tịch Mỹ được cung cấp bởi Sở Nhập tịch và Di trú. Đây là mẫu câu hỏi kiểm tra kiến thức công dân về lịch sử và tổ chức công quyền Hoa Kỳ.

Một số câu có đáp án phụ thuộc vào tiểu bang bạn sống cũng như thời điểm bạn phỏng vấn. Ví dụ: các câu hỏi về tên tổng thống, phó tổng thống, dân biểu, thống đốc, thủ phủ của tiểu bang.

100 câu thi quốc tịch Mỹ theo bang

Tài liệu thi quốc tịch Mỹ

Video học thi quốc tịch Mỹ

Principles of american democracy – Nguyên tắc của nền dân chủ hoa kỳ

1. What is the supreme law of the land?
Luật tối cao của đất nước là gì?

the Constitution
Hiến Pháp

2. What does the Constitution do?
Hiến Pháp thực thi điều gi?

sets up the government
thiết lập chính phủ

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?
Ý niệm của việc tự trị nằm trong ba chữ đầu của Hiến Pháp. Các chữ đó là gì?

We the People
Chúng ta người dân

4. What is an amendment?
Tu chính án là gì?

a change (to the Constitution)
một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
Chúng ta gọi 10 tu chánh án đầu tiên của Hiến Pháp là gì?

the Bill of Rights
Bàn Tuyên Ngôn Nhân Quyền

6. What is one right or freedom from the First Amendment?*
Một quyền hoặc tự do từ Tu Chính Án thứ nhất là gì?*

speech
ngôn luận

7. How many amendments does the Constitution have?
Hiến Pháp có bao nhiêu tu chánh án?

twenty-seven (27)
hai mươi bảy (27)

8. What did the Declaration of Independence do?
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?

declared our independence (from Great Britain)
Công bố độc lập (khỏi Anh Quốc)

9. What are two rights in the Declaration of Independence?
Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

life
quyền sống

liberty
quyền tự do

10. What is freedom of religion?
Tự do tôn giáo là gì?

You can practice any religion, or not practice a religion.
Quý vị có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.

11. What is the economic system in the United States?*
Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì?*

market economy
kinh tế thị trường

12. What is the “rule of law”?
“Thượng tôn luật pháp” là gì?

Everyone must follow the law.
Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.

System of government – Hệ thống chính quyền

13. Name one branch or part of the government.*
Cho biết một ngành hay phần của chính phủ.*

President
Tổng thống

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?
Điều gì ngăn chặn một ngành công quyền trở nên quá nhiều quyền lực?

checks and balances
kiểm soát lẫn nhau

15. Who is in charge of the executive branch?
Ai phụ trách hành pháp?

the President
Tổng Thống

16. Who makes federal laws?
Ai lập ra luật liên bang?

Congress
Quốc Hội

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*
Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*

the Senate and House (of Representatives)
Thượng và Hạ Nghị Viện

18. How many U.S. Senators are there?
Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?

one hundred (100)
một trăm (100)

19. We elect a U.S. Senator for how many years?
Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?

six (6)
sáu (6)

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*

Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]
Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]

Đáp án: https://www.senate.gov/senators/states.htm

21. The House of Representatives has how many voting members?
Hạ Nghị Viện có bao nhiêu dân biểu?

four hundred thirty-five (435)
bốn trăm ba mươi lăm (435)

22. We elect a U.S. Representative for how many years?
Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?

two (2)
hai năm (2)

23. Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]
Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]

Đáp án: Cách tìm tên dân biểu của bạn

24. Who does a U.S. Senator represent?
Thượng nghị sĩ đại diện ai?

all people of the state
Tất cả người dân trong tiểu bang

25. Why do some states have more Representatives than other states?
Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?

(because) they have more people
(Vì) tiểu bang đó đông dân hơn

26. We elect a President for how many years?
Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?

four (4)
Bốn (4) năm

27. In what month do we vote for President?*
Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*

November
Tháng Mười Một

28. What is the name of the President of the United States now?*
Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*

  • Joe Biden

Cập nhật câu 28: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates

29. What is the name of the Vice President of the United States now?
Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?

  • Kamala Harris

Cập nhật câu 29: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates

30. If the President can no longer serve, who becomes President?
Nếu Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?

the Vice President
Phó Tổng Thống

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?
Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?

the Speaker of the House
Chủ Tịch Hạ Nghị Viện

32. Who is the Commander in Chief of the military?
Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?

the President
Tổng Thống

33. Who signs bills to become laws?
Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?

the President
Tổng Thống

34. Who vetoes bills?
Ai có quyền phủ quyết các dự luật?

the President
Tổng Thống

35. What does the President’s Cabinet do?
Nội các của Tổng Thống làm gì?

advises the President
Cố vấn cho Tổng Thống

36. What are two Cabinet-level positions?
Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.

Secretary of Defense
Bộ Trưởng Quốc Phòng

Secretary of Education
Bộ Trưởng Giáo Dục

37. What does the judicial branch do?
Ngành tư pháp làm gì?

reviews laws
xét duyệt pháp luật

38. What is the highest court in the United States?
Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?

the Supreme Court
Tối Cao Pháp Viện

39. How many justices are on the Supreme Court?
Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?

nine (9)
Chín (9)

Cập nhật câu 39: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates

40. Who is the Chief Justice of the United States now?
Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?

  • John Roberts

Cập nhật câu 40: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?
Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?

to print money
in tiền

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?
Theo Hiến Pháp, chánh phủ tiểu bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ tiểu bang là?

give a driver’s license
cấp bằng lái xe

43. Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a Governor.]
Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]

Đáp án: https://www.usa.gov/states-and-territories

44. What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]
Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]

Đáp án: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States

45. What are the two major political parties in the United States?*
Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*

Democratic and Republican
Dân Chủ và Cộng Hòa

46. What is the political party of the President now?
Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?

Democratic (Party)
Đảng dân chủ

Cập nhật câu 46: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?

  • Mike Johnson

Đáp án: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates hoặc https://www.speaker.gov

Rights and Responsibilities – Quyền lợi và trách nhiệm

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.

Citizens eighteen (18) and older (can vote).
Công dân từ 18 tuổi trở lên (có thể bầu cử).

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*

vote in a federal election
tham gia bầu cử liên bang

50. Name one right only for United States citizens.
Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.

vote in a federal election
tham gia bầu cử cấp liên bang

51. What are two rights of everyone living in the United States?
Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?

freedom of speech
tự do ngôn luận

freedom of religion
tự do tôn giáo

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

the United States
Hoa Kỳ

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?

obey the laws of the United States
tuân hành luật pháp của Hoa Kỳ

54. How old do citizens have to be to vote for President?*
Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*

eighteen (18) and older
Mười Tám (18) và hơn

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?
Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

vote
bầu cử

run for office
tranh cử

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
Ngày cuối cùng có thể nạp tờ khai thuế cho liên bang là?*

April 15
15 Tháng Tư

57. When must all men register for the Selective Service?
Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?

at age eighteen (18)
ở tuổi mười tám (18)

Colonial period and Independence – Thời kỳ thuộc địa và độc lập

58. What is one reason colonists came to America?
Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?

freedom
tự do

59. Who lived in America before the Europeans arrived?
Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?

American Indians
Thổ dân Mỹ châu

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?

Africans
người Phi Châu

61. Why did the colonists fight the British?
Tại sao những người thuộc địa chống lại người Anh?

because of high taxes (taxation without representation)
vì thuế má cao (phải đóng thuế mà không có người đại diện)

62. Who wrote the Declaration of Independence?
Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

(Thomas) Jefferson

63. When was the Declaration of Independence adopted?
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được thông qua lúc nào?

July 4, 1776
4 Tháng Bảy 1776

64. There were 13 original states. Name three.
Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.

  • New York
  • New Jersey
  • New Hampshire

65. What happened at the Constitutional Convention?
Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?

The Constitution was written.
Soạn thảo Hiến Pháp.

66. When was the Constitution written?
Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?

1787

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
Các bài tham luận gọi là Federalist Papers ủng hộ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

(James) Madison

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?

U.S. diplomat
nhà ngoại giao Hoa Kỳ

69. Who is the “Father of Our Country”?
Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?

(George) Washington

70. Who was the first President?*
Ai là Tổng Thống đầu tiên?*

(George) Washington

1800s – Những năm 1800

71. What territory did the United States buy from France in 1803?
Hoa Kỳ mua địa hạt nào của Pháp vào năm 1803?

Louisiana

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
Tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham chiến những năm 1800.

Civil War
Nội chiến

73. Name the U.S. war between the North and the South.
Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì.

the Civil War
Nội chiến

74. Name one problem that led to the Civil War.
Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.

slavery
vấn đề nô lệ

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*

freed the slaves (Emancipation Proclamation)
giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)

76. What did the Emancipation Proclamation do?
Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?

freed the slaves
giải phóng nô lệ

77. What did Susan B. Anthony do?
Bà Susan B. Anthony làm gì?

fought for civil rights
tranh đấu cho dân quyền

Recent American history and other important historical information – Lịch sử đương đại của hoa kỳ và những thông tin lịch sử quan trọng khác

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*

Vietnam War
Chiến tranh Việt Nam

79. Who was President during World War I?
Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?

(Woodrow) Wilson

80. Who was President during the Great Depression and World War II?
Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?

(Franklin) Roosevelt

81. Who did the United States fight in World War II?
Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?

Japan, Germany, and Italy
Nhật Bản, Đức và Ý

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến nào?

World War II
Thế Chiến Thứ Hai

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?

Communism
Chủ Nghĩa Cộng Sản

84. What movement tried to end racial discrimination?
Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?

civil rights (movement)
(phong trào) dân quyền

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*

fought for civil rights
tranh đấu cho dân quyền

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?

Terrorists attacked the United States.
Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

87. Name one American Indian tribe in the United States.
Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.

[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.]
[Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]

Cherokee

Integrated civics – Tổng hợp về kiến thức công dân

88. Name one of the two longest rivers in the United States.
Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.

Missouri (River)

89. What ocean is on the West Coast of the United States?
Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?

Pacific (Ocean)
Thái Bình Dương

90. What ocean is on the East Coast of the United States?
Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?

Atlantic (Ocean)
Đại Tây Dương

91. Name one U.S. territory.
Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.

Guam

92. Name one state that borders Canada.
Cho biết một  trong những tiểu bang ráp ranh Canada.

Washington

93. Name one state that borders Mexico.
Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mexico.

  • California

94. What is the capital of the United States?*
Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*

Washington, D.C.

95. Where is the Statue of Liberty?*
Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*

New York (Harbor)
(Hải Cảng) New York

96. Why does the flag have 13 stripes?
Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch?

because there were 13 original colonies
vì có 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên

97. Why does the flag have 50 stars?*
Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*

because there are 50 states
bởi vì có 50 tiểu bang

98. What is the name of the national anthem?
Tên bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?

The Star-Spangled Banner

99. When do we celebrate Independence Day?*
Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*

July 4
4 Tháng Bẩy

100. Name two national U.S. holidays.
Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

Thanksgiving
Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

Christmas
Lễ Giáng Sinh

Thi thử 100 câu quốc Tịch Mỹ

Bạn có thể kiểm tra kiến thức về lịch sử và công quyền Hoa Kỳ qua bài kiểm tra bên dưới.

Thi thử quốc tịch Mỹ 100 câu hỏi

Có được quốc tịch Mỹ luôn là ước mơ của rất nhiều người trên thế giới. Họ đều tin rằng cuộc sống của họ và gia đình sẽ tốt hơn công dân Hoa Kỳ. Hi vọng bài học trên đây sẽ giúp được các bạn có thể đạt kì phỏng vấn quan trọng. Chúc may mắn.

4.9/5 - (32 bình chọn)