Tìm dân biểu của bạn tại Texas

Để tìm dân biểu tên vị dân biểu ở khu vực bạn sống tại California. Bạn nên chuẩn bị Zip Code (5 số) nơi mình đang cư trú, không phải địa chỉ mình đang nhận thư, 2 cái có thể khác nhau.

Zip Code là mã số bưu điện để khoanh vùng chính xác nơi cư ngụ. Có thể tìm thấy trên các hoa đơn tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, tiền nhà, báo cáo nhà băng…gửi về nhà hàng tháng.

Lí do là một số địa phương thành phố có 2 hay 3 dân biểu đại diện vì mật độ dân cư khá lớn. Do đó để biết chính xác dân biểu nào đại diện cho khu vực mình đang cư ngụ ở tiểu bang Texas, chúng ta cần biết Zip Code này.

Cách tìm tên dân biểu Texas

Quý vị bấm vào đường link bên dưới để được đưa tới trang nhà của Hạ Viện Hoa Kỳ để tìm tên của vị Dân Biểu đại diện cho mình.

Tìm tên vị dân biểu của bạn: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative. Lúc này quý vị sẽ điền Zip Code (5 số) vào và nhấn Find Your Rep.

Tên họ và hình ảnh của vị Dân Biểu Liên Bang trong khu vực gia cư nhà mình sẽ hiện ra. Quý vị ghi xuống và học thuộc tên của vị dân biểu này.

Trường hợp kết quả trả về có thể là 1 trong 2 dân biểu. Quý vị cần điền thêm thông tin về Street Adress, City, State để tìm chính xác vị dân biểu của mình.

5/5 - (2 bình chọn)