40 câu đọc viết thi quốc tịch Mỹ

Tổng hợp các mẫu câu đọc và viết trong quá trình phỏng vấn quốc tịch Mỹ. Bạn nên đọc rõ cho giảm khảo nghe. Về phần thi viết, bạn sẽ viết trên màn hình máy tính bảng. Chú ý viết chữ dễ đọc.

40 câu đọc – 40 câu viết

SttReadingWriting
1What are the colors of the American flag?The American flag is red, white and blue
2What is the name of our first President?Washington is our first President
3What do we have to pay the government?We have to pay taxes
4When is Independence Day?Independence Day is in July
5What is one right citizens have?Citizens can vote
6Where does congress meet?Congress meets in Washington
7What do people want in America?People want to vote in America
8What is the largest state?Alaska is the largest state
9What country is to the south of the U.S.?Mexico is to the south of the U.S.
10When is Flag Day?Flag Day is in June
11Who is the Father of the country?President Washington is the Father of the country
12What is the capital of the United States?The capital of the United States is Washington, D.C.
13Who lived here first?American Indians lived here first
14Who can vote?Citizens can vote
15Who was the second president?Adams was the second president
16How many states does the U.S. have?The United States has fifty states
17Why do people come to America?People come to the United States to be free
18Where does the president live?The president lives in the White House
19When is Thanksgiving?Thanksgiving is in November
20Who is in the dollar bill?President Washington is on the dollar bill
21What country is to the north of the U.S.?Canada is to the north of the U.S.
22What city was the first capital of the United States?New York city was the first capital of the United States
23Who elects congress?The citizens elect congress
24Where is the White House?The White House is in Washington, D.C.
25How many Senators does congress have?The congress has one hundred Senators
26When is Labor Day?Labor Day is in September
27Who was Abraham Lincoln?Lincoln was the president during the civil war
28Who has the right to vote?Citizens have the right to vote
29When is President’s Day?President’s Day is in February
30What state has the most people?California has the most people
31What was one of the first states?Delaware was one of the first states of the United States
32Who lives in the White House?The president lives in the White House
33Who was George Washington?George Washington was the first president
34When do we vote for president?We vote for president in November
35When is Memorial Day?Memorial Day is in May
36What is one right in the Bill of Rights?Freedom of speech is one right in the Bill of Rights
37What is the largest city in America?New York city is the largest city
38When is Columbus Day?Columbus Day is in October
39What do people want when they come to America?People want freedom of speech
40Where do Senators meet?Senators meet in Congress

Hướng dẫn đọc

5/5 - (2 bình chọn)