Luyện nghe “The King with 4 Wives”

Once upon a time there was a king with 4 wives. One day the king got sick and was on his deathbed. Afraid of being in the afterlife alone, he asked his 4th wife which he loved the most and bought her diamonds, gold and elegant clothing. He asked her: “Would you die with me and go with me to the afterlife?” The four wife replied: “I am sorry. I can’t do that and walked away”.

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua với 4 bà vợ. Một ngày ông bị bệnh và nằm hấp hối trên giường. Lo sợ sẽ cô đơn ở kiếp sau, ông hỏi bà vợ thứ tư người mà ông đã tặng kim cương và những bộ đồ sang trọng. Ông hỏi: “Nàng sẽ chết vì ta và đi cùng ta đến kiếp sau chứ?”. Bà vợ thứ tư trả lời: “Xin lỗi tôi không thể làm vậy và bước đi”.

He also loved his third wife. He was very proud and would show her off to neighboring kingdoms, so he called on his third wife and asked: “Would you accompany me to the afterlife?” The third wife replied: “I love my life too much. I am sorry I cannot go with you. And when you die I’m going to remarry”.

Ông cũng yêu bà vợ thứ ba. Ông thường tự hào và khoe với những vương quốc lân cận nên ông gọi bà vợ thứ ba và hỏi: “Nàng sẽ đi cùng ta đến kiếp sau chứ?” Bà vợ thứ ba trả lời: “Tôi yêu cuộc sống này quá. Xin lỗi nhưng tôi không thể đi cùng và khi ông chết tôi sẽ tái hôn”.

His second wife has always been there for him in his times of need so he asked: “Would you accompany me to the afterlife?”. The second wife then replied: “I am sorry that I can’t help you out this time but what I can do is arrange your funeral and I will be there for your funeral”.

Bà vợ thứ hai luôn có mặt những lúc ông cần nên ông hỏi: “Nàng sẽ đi cùng ta đến kiếp sau chứ?”. Bà vợ thứ hai trả lời rằng: “Xin lỗi, tôi không thể giúp ông lần này nhưng tôi có thể sắp xếp tang lễ của ông”.

A voice called out and said: “I will leave with you and follow you wherever you go even if it is to the afterlife”. The king looked and it was his first wife but this was the wife that he took care of the least. He felt embarrassed and said: “I am sorry. I should have taken better care of you and given you more attention when I was alive”.

Một giọng nói vang lên: “Tôi sẽ đi cùng ông và theo ông đến bất cứ đâu cho dù là kiếp sau”. Ông vua nhìn thì thấy đó là người vợ mà ông ít quan tâm nhất. Ông nói: “Ta xin lỗi. Lẽ ra ta nên chăm sóc cho nàng tốt hơn và cho nàng nhiều sự chú ý hơn khi ta còn sống”.

The moral of this story is that we all have four wives. Our forth wife is our body. We like to decorate it with nice jewelry, nice clothing but in the end, it can’t follow us to the afterlife. The third wife represents out possessions. We spend so much time trying to gather possessions but in the end they can’t follow us to the afterlife. It will be given to other people and divided just like the third wife said that she’s going to remarry. The second wife is our friends and family. We trust them. They are there for us in times of need but the furthest they can go with us is to our funeral and send us off. Our first wife – the first wife represents our soul. We usually neglect taking care of our soul. That is what will follow us to the afterlife.

Ý nghĩa của câu chuyện này: Chúng ta đều có bốn bà vợ. Bà vợ thứ tư là cơ thể của chúng ta. Chúng ta thích trang trí nó với trang sức, quần áo đẹp nhưng cuối cùng nó không thể theo chúng ta đến kiếp sau. Người vợ thứ ba đại diện cho của cải của chúng ta. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để tích lũy thật nhiều của cải nhưng cuối cùng chúng không thể theo ta đến kiếp sau. Chúng sẽ phân chia cho người khác cũng giống như cách người vợ thứ ba nói sẽ tái hôn. Bà vợ thứ hai là bạn bè và gia đình. Chúng ta tin tưởng họ. Họ có mặt những lúc ta cần nhưng xa nhất mà họ có thể đi cùng là tang lễ của chúng ta. Người vợ đầu tiên đại diện cho linh hồn. Chúng ta thường lơ là việc chăm sóc cho linh hồn. Nó là thứ sẽ đi cùng chúng ta cho đến kiếp sau

Care of your body. Keep it healthy. Enjoy your possessions and the comfort they provide. Cherish your friends and family for the love that they provide but don’t forget to take care of your soul. Nourish your soul. Take time to be alone. Take time to pray. Take time to mediate. Because it is the source of all of your life and your most faithful friend. I hope this story can help you or somebody that you love.

Hãy chăm sóc cơ thể. Giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Tận hưởng của cải của bạn và sự thoải mái mà chúng cung cấp. Trân trọng gia đình và bạn bè vì tình yêu họ cho bạn. Nhưng đừng quên chăm sóc linh hồn, nuôi dưỡng nó. Dành thời gian ở một mình. Dành thời gian để cầu nguyện. Dành thời gian để hành thiền. Bởi vì nó là nguồn gốc của cuộc sống và là người bạn trung thành với bạn nhất. Tôi hy vọng câu chuyện này có thể giúp bạn hoặc người bạn yêu thương.

4.9/5 - (10 bình chọn)